Рециклираща техника и инсталации

Изцяло подчинени на основната цел за затваряне на пълния безотпаден цикъл при извършваните дейности са и необходимите съоражения и техника от най-висок клас. Те са напълно съобразени с екологичните норми и изисквания. Дружеството е единствено в България, което разполага с технически и технологични средства за третиране на такава широка гама от отпадъци и тяхното повторно оползотворяване. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.

Шредерна инсталация за преработка на излезли от употреба автомобили

„Екометал Инженеринг” ЕООД въведе първата в страната шредерна инсталация за раздробяване на метални отпадъци, производство на италианската фирма Bonfignlioli с капацитет 6 т/час, която в последствие бе заменена от най-модерната в Източна Европа шредерна инсталация за преработка на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и отпадъци от МПС. Новата инсталация е произведена от немската фирма Metso Lindemann. Капацитетът й е 40 т/час.

Съоръжението използва високо ефективна сепарираща технология. Подаден в инсталацията, автомобилът преминава през 20 нива на преработка. В процеса на шредиране металният скрап се смила до парчета с големина 5 – 10 см и се отделят черните от цветните метали. Полученият материал – шредиран метален скрап, представлява краен продукт – ценна суровина за металургичните заводи.

0010_0034.jpg 0020_0023.jpg 0030_0024.jpg 0040_0021.jpg 0050_0035.jpg 0090_DSC_0022.jpg 0100_DSC_0023.jpg 0110_DSC_0030.jpg 0120_DSC_0031.jpg 0130_DSC_0032.jpg 0140_DSC_0033.jpg 0150_DSC_0045.jpg 0160_DSC_0046.jpg 0170_DSC_0047.jpg 0180_DSC_0048.jpg 0190_DSC_0049.jpg 0200_DSC_0050.jpg 0210_DSC_0051.jpg 0220_DSC_0067.jpg 0230_DSC_0070.jpg 0240_DSC_0072.jpg 0250_DSC_0075.jpg 0260_DSC_0082.jpg 0270_IMGP0965.jpg 0280_IMGP0981.jpg 0300_IMGP1625.jpg 0310_IMGP1627.jpg 0320_IMGP1628.jpg z_02 z_03 z_04 z_05 z_06 z_07 z_08 z_09 z_10 z_11 z_12 z_13 z_14 z_15 z_16 0040_IMGP0413.JPG 0050_IMGP0497.JPG 0060_IMGP0599.JPG 0070_IMGP0603.JPG 0080_IMGP0604.JPG

„Екометал Инженеринг” ЕООД първа въведе системата за заплащане на старите автомобили и взимането им от място. До момента компанията е преработила над 50 000 автомобила.

Step 1 1. Балиране с преса.
Step 2 2. Нарязване с индустриална ножица на балите до парчета с размери 30-35 см .
Step 3 3. Шредиране (смилане на металния скрап до парчета с размери 5 - 10 см) и сепариране на черните от цветни метали. Полученият материал представлява краен продукт - суровина за металургичните заводи.

Инсталация за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми

През последните десетилетия броят произведени автомобили в света драстично се увеличава с всяка следваща година, което води до още по-голямо нарастване на количеството излезли от употреба автомобилни гуми, които трябва да бъдат унищожавани.

0100_2011-02-22-01.jpg 0110_2011-02-22-02.jpg 0120_2011-02-22-03.jpg 0130_DSC_0068.jpg 0140_DSC_0079.jpg 0150_DSC_0080.jpg 0160_DSC_0082.jpg 0170_DSC_0114.jpg 0180_DSC_0115.jpg 0190_DSC_0117.jpg 0200_DSC_0118.jpg 0210_IMGP1573.jpg

„Екометал Инженеринг” ЕООД разполага с инсталация за преработка на всякакъв вид излезли от употреба гуми с капацитет 2,5 т/час. Получените материали се въвеждат за повторна употреба:

Инсталация за преработка на маслени филтри

„Екометал Инженеринг” ЕООД притежава единствената в България инсталация за преработка на излезли от употреба маслени филтри, която има капацитет 2 т/час.

0100_2011-02-23-01.jpg 0110_2011-02-23-02.jpg 0120_2011-02-23-03.jpg 0130_2011-02-23-04.jpg 0140_DSC_0100.jpg 0150_DSC_0104.jpg 0160_DSC_0105.jpg 0170_DSC_0106.jpg 0180_DSC_0112.jpg 0190_IMGP0967.jpg

След автоматизираната преработка крайните продукти са желязо и цветни метали, отработено масло и хартия с ниско маслено съдържание. За повишаване ефективността на преработвателния процес компанията ще оползотворява и хартията под формата на брикети.

Инсталация за преработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

„Екометал Инженеринг” ЕООД внесе в България първата инсталация за преработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Това е единственото в страната съоръжение, което обединява две линии на преработка – за хладилници и за електрически и електронен скрап.

0001_1_shredirane.jpg 0002_2_razprashitel.jpg 0003_3_siloz.jpg 0004_4_presa.jpg 0005_5_kriogenna-inst.jpg 0006_6_breketiorka.jpg 0141_2011-02-17-1.jpg 0141_2011-02-17-2.jpg 0141_2011-02-17-3.jpg 0141_2011-02-17-6.jpg 0141_2011-02-17-7.jpg 0201_DSC_0013.jpg 0202_DSC_0022.jpg 0203_DSC_0041.jpg 0204_DSC_0058.jpg 0205_DSC_0117.jpg 0206_DSC_0118.jpg 0207_DSC_0119.jpg 0208_DSC_0123.jpg 0209_DSC_0132.jpg 0210_DSC_0134.jpg 0211_DSC_0137.jpg 0212_DSC_0142.jpg 0213_DSC_0144.jpg 0214_DSC_0147.jpg 0215_DSC_0153.jpg 0216_DSC_0156.jpg 0217_DSC_0157.jpg 0218_DSC_0165_th.jpg 0219_IMGP0795_th.jpg 0220_IMGP0817_th.jpg 0221_IMGP0821_th.jpg 0222_IMGP0822_th.jpg 0223_IMGP0946_th.jpg 0224_IMGP1753_th.jpg 0225_izliza_metal1_th.jpg 0226_izliza_plastmasa_th.jpg

Видеото за преработвателния процес можете да намерите и тук.

След като се отделят опасните компоненти (фреон, масла), уредите се разкомплектоват и чрез напълно автоматизиран процес се сепарират пластмаса, черни и цветни метали, а полиуретановата пяна се преработва до получаването на брикети.

Капацитет: 2,5 т/час

Преработка на шлака

„Екометал Инженеринг” ЕООД е собственик на над 20 000 000 т шлака, натрупани в хранилищата на Металургичен комбинат “Кремиковци”, които се преработват чрез специална мелница за третиране на шлака от доменно и стоманодобивно производство.

Шлаките се преработват до достигане на пречистени суровини: метален възврат и инертни материали (обезжелезена и фракционирана шлака).

0100_IMGP0925.jpg 0110_IMGP0950.jpg 0120_IMGP0953.jpg 0130_IMGP0956.jpg

Фирмата разполага и с брикетьорка, която преработва ситната фракция на добитото желязо до получаването на брикети.

Освен физическото премахване на натрупаната шлака, фирмата предвижда терените да бъдат рекултивирани и озеленени.

Плазмена инсталация

Основна цел на „Екометал Инженеринг” ЕООД е затваряне на екологичния цикъл и пълна преработка на отпадъците, генерирани при основната дейност на фирмата, т. е. при преработката на ИУМПС, електроника, черна и бяла техника.

За тази цел се изгражда уникална плазмена “Инсталация за енергийно производство и преработка на отпадъци от излезли от употреба МПС, ЕЕО и други отпадъци”. Тази нова технология е изключително щадяща околната среда поради:

  • липсата на каквито и да е вредни емисии;
  • крайните продукти от процеса са напълно безопасни инертни материали и водна пара;
  • в процеса могат да бъдат преработвани отпадъци от всякакъв вид.

Инсталацията е разработка на шведската компания СканАрк и вече е въведена в няколко европейски държави – Норвегия, Швеция, Естония, Испания и Унгария.

Рециклиращи центрове

„Екометал Инженеринг” ЕООД допълва широката гама от екологични дейности с въвеждането в България на най-модерната технология за отделно събиране на отпадъци – рециклиращи центрове, произведени от норвежката фирма TOMRA.
При приемането на опаковките (пластмасови бутилки, метални кенове, стъклени бутилки, хартия) те се сканират и сортират автоматично и биват механично компресирани. По този начин един такъв център за рециклиране се равнява по обем на 40 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Освен това се постига 100% сепарация на различните материали. (Прочети повече)

Основните ефекти са редуциране на голям процент от битовите отпадъци в населените места и повторното използване на всички приети материали, което от своя страна намалява замърсяването на околната среда от производството им. Друг непряк, но важен за България, ефект е значителното повишаване на “екологичната култура” на обществото. В тази връзка „Екометал Инженеринг” ЕООД предвижда провеждането на разяснителни и образователни програми с екологична насоченост.

За осъществяване на проекта фирмата разполага с всички необходими технически и транспортни средства за различните цикли – от преработката на събраните материали до пълното им повторно оползотворяване.

Проект Ветроенергиен парк Мургаш (ВЕП Мургаш) и соларен парк Мургаш

Проектът за Ветроенергиен парк Мургаш предвижда изграждането и експлоатацията на парк от вятърни турбини с обща енергийна производителност от над 300 MW в зоната на връх Мургаш, разположена на планински терен на надморска височина от 1100 до 1700 м, на 30 км североизточно от София. Паркът ще бъде свързан към регионалната електрическа мрежа и ще замени обичайното производство на електроенергия за мрежата, което в момента е на базата на изкопаеми горива.

Планирано е развитието на вятърния парк да стане на няколко етапа, като при завършване на проекта ще има инсталирани 240 турбини.

За целите на проекта Ecosource Energy Ltd. е закупила над 15 000 декара земя. Проектът е документално завършен и е на етап виза за проектиране.

Проектът Соларен парк Мургаш предвижда изграждането и експлоатацията на парк от фотоволтаични модули с обща енергийна производителност от около 100 MW в зоната на връх Мургаш.

В района на парка ще бъдат израдени екопарк и зелено училище. (Прочети повече)